दाडिमदि चूर्ण.

सरसदाडिमबीजसुजीरनागरकणं लवणेन सुचूर्णितं ॥
प्रतिदिनं वरकांजिकया पिबे--। दधिकमूत्रविकाररुजावहम् ॥ ६५ ॥
424

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.