तुरगादिस्वरस.

तुरगगदर्भगोरटजं रसं कुडुबमात्रमिह प्रपिबेन्नरः ॥
लवणवर्गयुतां त्रिफलां सदा । हिमजलेन च मूत्रकृतामयम् ॥ ६७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.