योनिरोग चिकित्सा.

अथ च योनिगतानखिलामयान्निजगुणैरुपलक्षितलक्षणान् ।
प्रशमयोदिह दोषविशेषतः प्रतिविधाय भिषग्विविधौषधैः ॥ ७४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

426

विशेष--The Hindi commentary was not digitized.