कफज योनिरोगनाशक प्रयोग.

नृपतरुत्रिफलाधिकधातकीकुसुमचूर्णवरैरवचूर्ण्य धा--
वनमपीह कषायकषायितैः कुरु कफोत्थितपिच्छिलयोनिषु ॥ ७९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

60 61 429
  1. घटोत्कट इति पाठातरं

  2. परिपाचितैः इति पाठांतरं ।