वातज हृद्रोगनाशक योग.

लवणवर्गयवोद्भवमिश्रितं । घृतमतः प्रपिबेध्दृदयामयी ॥
त्रिकटुहिंग्वजमोदकसैंधवा--। नपि फलाम्लगणैः पयासाथवा ॥ ६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.