गुल्म निदान.

अथ पृथङ्निखलैः पवनादिभिर्भवति गुल्मरुगुग्रतरो नृणाम् ।
रुधिरजो वनितासु च पचमो विदितगर्भगताखिललक्षणः ॥ ८४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.