गुल्मनाशक प्रयोग.

अनिलरोगहरैर्लवणैस्तथोदरिषु च प्रतिपादितसर्पिषा ।
उपचरेदिह गुल्मविकारिणां, मलविलोडनवर्तिभिरप्यलम् ॥ ८७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.