पांडुरोग चिकित्सा.

अभिहितक्रमपाण्डुगदातुरो । विदितशुद्धतनुर्घृतशर्करा--॥
विलुलितत्रिफलामथवा निशा--। द्वयमयस्त्रिकटुं सततं लिहेत् ॥ ९५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.