वातिक उन्मादके लक्षण.

नृत्यत्यति प्रलपति भ्रमतीह गाय--।
त्याक्रोशति स्फुटमटत्यथ कंपमानः ॥
आस्फोटयत्यनिलकोपकृतोन्मदार्तो ।
मर्त्योऽतिमत्त इव विस्तृतचित्तवृत्तिः ॥ १०४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.