उन्मादनाशक अन्यबिधि.

कूपेऽतिपूतिबहुभीमशवाकुलेऽस्मिन् ।
तं शाययेदतिमहाबहलांधकारे ॥
सम्यग्ललाटतटसर्वशिराश्च लिढ्वा ।
रक्तप्रमोक्षणमपीह भिषग्विदध्यात् ॥ ११० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.