अपस्मार चिकित्सा.

इह कथितसमस्तोन्मादभैषज्यवर्गैः ।
प्रशमयतु सदापस्माररोगं विधिज्ञः ॥
सरसमधुकसारोध्दृष्टनस्यैस्समूत्रैः ।--
प्रशमनविधियुक्तात्यंततीव्रौषधैश्च ॥ ११७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.