भार्ङ्याद्यरिष्ट.

भार्ङीकषाययुतमायसचूर्णभाग--।
मिक्षोर्विकारकृतसन्मधुरं सुगंधि ॥
कुंभे निधाय निहितं बहुधान्यमध्ये ।
ऽपस्मारमाशु शमयत्यसकृन्निपीतम् ॥ ११९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.