अंतिम कथन ।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्रमहांबुनिधेः ।
सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥
उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो ।
निसृतमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ १२० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

442

इत्युग्रादित्याचार्यविरचित कल्याणकारके चिकित्साधिकारे क्षुद्ररोगचिकित्सितं नामादितः सप्तदशः परिच्छेदः ।

443