कृमिरोग शमनार्थ शुद्धिविधान.

कटुकतिक्तकषायगणौषधै--। रुभयतश्च विशुद्धिमुशंत्यलम् ॥
लवणतीक्ष्णतरैश्च निरूहणं । क्रिमिकुलप्रशमार्थमुदाहृतम् ॥ १३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

412