कृमिघ्न योग.

त्रपुषघृष्टमिहाष्टदिनांतरम् । दधिरसेन पिबेत्क्रिमिनाशनम् ॥
अथ कुलत्थरसं सतिलोद्भवं । त्रिकटुहिंगुविडंगविमिश्रितम् ॥ १९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.