विलम्बिका लक्षण.

कफमरुत्प्रबलातिनिरोधतो । ह्युपगतं च निरुद्धमिहाशनं ॥
इह भवेदतिगाढविलंबिका । मनुजजन्मविनाशनकारिका ॥ २६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

415