विषूचिका लक्षण.

वमथुतृड्भ्रमशूलविवेष्टनैः । परिविमूर्च्छनताद्यतिसारकैः ।
चलनजृंभणदाहविवर्णकैर्हृदयवेदनया तु विषूचिका ॥ २७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.