मूत्रोत्संग लक्षण.

अपि मनोहरमेहनमध्यमे । प्रवरबस्तिमुखेति विषज्यते ।
सृजत एव बलात्प्रतिबाधतः । सरुज मूत्रमतोप्यपसंगरुक् ॥ ४५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.