मूत्रक्षयलक्षण.

द्रवविहीनविरूक्षशरीरिणः । प्रकटबस्तिगतानिलपित्तकौ ।
क्षपयतोऽस्य जलं बलतः स्वयं । भवति मूत्रगतक्षयनामकः ॥ ४६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.