संधिशोथ चिकित्सा.

ससंधिशोफास्वपि शोफवद्विधिं विधाय पत्रैर्धमनैश्च बंधयेत् ।
विपक्वमप्याशु विदार्य साधयेद्यथोक्तनाडीव्रणवद्विचक्षणः ॥ ५९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.