उपसर्गज मसूरिका में मंत्रप्रयोग.

ततः सुमत्रक्षररक्षितस्स्वयं चिकित्सको मारिगणान्निवारयेत् ।
गुरून्नमस्कृत्य जिनेश्वरादिकान् प्रसाधयेन्मंत्रितमंत्रसाधनैः ॥ ६४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

भूततंत्रविषतंत्रमंत्रविद्योजयेत् तदनुरूपभेषजैः ।
भूतपीडितनरान्विषातुरान् वेषलक्षणविशेषतो भिषक् ॥ ६५ ॥
461