किपुंरुषग्रहघ्न तैल व घृत.

सर्वगंधपरिपक्वतैलमभ्यंजने हितमिति प्रयुज्यते ।
क्षीरवृक्षमधुरैश्च साधितं पाययेद्घृतमिदं पयसा युतम् ॥ ७९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.