गरुडग्रहघ्न, स्नान, तैल, लेप.

आम्रनिंबकदलीकपित्थजंबूद्रुमक्वथितशीतवारिभिः ।
स्नापयेदथ च तद्विपक्वंतैलप्रलेपनमपि प्रशस्यते ॥ ८३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.