पूतनाग्रहघ्न धूप.

चंदनागुरुतमालपत्रतालीसकुष्ठखदिरैर्घृतान्वितैः ।
केशरोमनखमानुपास्थिभिः धूपयेदपि शिशुं द्विसंध्ययोः ॥ ९३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.