राजयक्ष्माकारण.

मलजलगतिरोधान्मैथुनाद्वा विघाता--।
दशनविरसभावाच्छ्लेष्मरोधात्सिरासु ॥
कुपितसकलदोषैर्व्याप्तदेहस्य जंतो--।
र्भवति विषमशोषव्याधिरेषोऽतिकष्टः ॥ ६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.