शीतपूतनाग्रहगृहीत लक्षण.

शीतवेपिततनुर्दिवानिशं रोदिति स्वपिति चातिकुंचितः ।
सांत्रकूजमतिसार्य विस्रगन्धिः शिशुर्भवतिशीतकार्दितः ॥ १०० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.