शीतपूतनाघ्न स्नान व तैल.

तं कपि थसुरसाम्रबिल्वभल्लातकैः क्वथितवारिभिस्सदा ।
मूत्रवर्गसुरदारुसर्वगंधैर्विपक्वतिलजं प्रलेपयेत् ॥ १०१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.