पिशाचग्रहगृहीत लक्षण.

शोषवत्सुरुचिराननः शिशुः क्षीयतेऽतिबहुभुक्सिराततः ।
कोमलांघ्रितलपाणिपल्लवो मूत्रगंध्यपि पिशाचपीडितः ॥ १०५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.