पिशाचग्रहघ्न धारण बलि व स्नानस्थान.

चाषगृध्रसमयूरपक्षसर्पत्वचाविरचिताश्च धारयेत् ।
वर्णपूरकबलं च गोष्ठमध्ये शिशो स्नपनमत्र दापयेत् ॥ १०८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.