देवताविष्टमनुष्य की चेष्टा.

स्वामिशीलचरितानुकारिणः किन्नराश्च बहवस्स्वचेष्टितै--।
राश्रयंति मनुजानतो नरास्तत्स्वरूषकृतवेषभूषणाः ॥ ११८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.