असुरपीडित का लक्षण.

निंदतीह गुरुदेवताः स्वयं वक्रदृष्टिरभयोऽभिमानवान् ।
स्वेदनातिपरुषो न तृप्तिमानीदृगेष पुरुषोऽसुरार्दितः ॥ १२० ॥
474

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.