क्षय नाशकयोग.

त्रिकटुकघनचव्यसद्विडंगप्रचूर्णं ।
घृतगुडलुलिंत वा प्रातरुत्थाय लीढ्वा ॥
अथ घृतगुडयुक्तद्राक्षया पिप्पलीनां ।
सततमनुपयोशन् स क्षयस्य क्षयः स्यात् ॥ १५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.