तिलादि योग.

तिलपललसमांशं माषचूर्णं तयोस्त--।
त्सदृशतुरगगंधाधूलिमाज्येन पीत्वा ॥
गुडयुतपयसा सद्वाजिगंधासुकल्कैः ।
प्रतिदिनमनुलिप्तः स्थूलतामेति मर्त्यः ॥ १६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.