भल्लातकादिघृत.

घृतगुडसमभागैस्तुल्यमारुष्करीयं ।
मृदुपचनविपक्वं स्नेहमाशूपयुज्य ॥
वलिपलितविहीनो यक्ष्मराजं विजित्यो--
र्जितसुखसहितस्स्याद्द्रोणमात्रं मनुष्यः ॥ २५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.