विस्फोट लक्षण.

विशेषविस्फोटगणास्तथापरे भवंति नानाद्रुमसत्फलोपमाः ।
भयंकराः प्रणाभृतां स्वकर्मतो बहिर्मुखांतर्मुखभेदभेदिकाः ॥ ३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.