अरुंषिका.

सितातिरक्तारुणकृष्णमण्डलान्यणून्यरूष्यंत्र विभांत्यनंतरम् ।
निमग्नमध्यान्यसिताननानि तान्यसाध्यरूपाणि विवर्जयोद्भिषक् ॥ ३३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.