मसूरिकाके पूर्वरूप.

मसूरिकासंभवपूर्वलक्षणान्यतिज्वरारोचकरोमहर्षता ।
विदाहतृष्णातिशिरोंगहृद्रुजः ससंधिविश्लेषणगाढनिद्रता ॥ ३४ ॥
प्रलापमूर्च्छाभ्रमवक्त्रशोषणं स्वचित्तसम्मोहनशूलजृम्भणम् ।
सशोफकण्डूगुरुगात्रता भृशं विषातुरस्येव भवंति संततम् ॥ ३५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

454