कफजरक्तजसन्निपातजमसूरिकालक्षण.

कफाद्घनस्थूलतरातिशीतलाश्चिरप्रपाकाः शिशिरज्वरान्विताः ।
प्रवालरक्ता बहुरक्तसंभवाः समस्तदोषैरखिलोग्रवेदनाः ॥ ४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.