मसूरिका चिकित्सा.

विचार्य पूर्वोद्गतलक्षणेष्वलं विलंघनानंतरमेव वाममेत् ।
सनिंबयष्ठीमधुकाम्बुभिर्वरं त्रिवृत्तथोद्यत्सितया विरेचयेत् ॥ ४३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.