शैवलादि लेप व मसूरिकाचिकित्सा.

सशैवलोशीरकशेरुकाशसत्कुशांघ्रिभिस्सेक्षुरसैश्च लेपयेत् ।
मसूरिकास्तैर्विषजाश्च या यथाविषघ्नभैषज्यगणौर्विशेषकृत् ॥ ४८ ॥
67 457

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

  1. विद्वान् इति पाठातरं