व्रणावस्थापन्न मसूरिका चिकित्सा.

विपाकपाकव्रणपीडितास्वपि प्रसाधयेत्ताः क्षतवद्विसर्पवत् ।
अजस्रमास्रावयुताः प्रपीडयेन्मुहुर्मुहुर्माषयवप्रलेपनैः ॥ ५३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.