शोषणक्रिया व क्रिमिजन्यमसूरिकाचिकित्सा.

सुभस्मचूर्णेन विगालितेन वा विकीर्य सम्यक्परिशोषयेद्बुधः ।
कदाचिदुद्यत्क्रिमिभक्षिताश्च ताः क्रिमिघ्नभैषज्यगणैरुपाचरेत् ॥ ५४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.