आयुर्वेदाध्ययनयोग्य शिष्य ।

राजन्यविप्रवरवैश्यकुलेषु कश्चि--
द्धीमाननिंद्यचरितः कुशलो विनीतः
प्रातर्गुरुं समुपसृत्य यथानुपृच्छेत्
सोऽयं भवेदमलसंयमशास्त्रभागी ॥ २१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.