लोकशद्बका अर्थ

जीवादिकान् सपदि यत्र हि सत्पदार्थान्
सस्थावरप्रवरजंगमभेदभिन्नान्
आलोकयंति निजसद्गुणजातिसत्वान्
लोकोयमित्यभिमतो मुनिभिः पुराणैः ॥ २५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.