वैद्यलक्षण

ग्रंथार्थविन्मतियुतोऽन्यमतप्रवीणः
सम्यक्प्रयोगनिपुणः कुशलोऽतिधीरः
धर्माधिकः सुचरितो बहुतीर्थशुद्धो
वैद्यो भवेन्मतिमतां महतां च योग्यः ॥ २९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

11