अरिष्टलक्षण

रिष्टान्यपि प्रकृतिदेहनिजस्वभाव--
च्छायाकृतिप्रवरलक्षणवैपरीत्यम्
पंचेंद्रियार्थविकृतिश्च शकृत्कफानां
तोये निमज्जनमथातुरनाशहेतुः ॥ ३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

12