16
इति जिनशक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधेः
सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः
उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो
निसृतमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ४९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.