सप्तमवेगलक्षण.

स्कंधपृष्टचलनाधिकभंङ्गाश्वास्ररोध इति सप्तमवेगे ।
तं निरोक्ष्य विषवेमविधिज्ञः शीघ्रमेव शमयेद्विषमुग्रम् ॥ ५८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.