तृतीयचतुर्थवेगचिकित्सा.

नस्यमंजनमथागदपानं तत्तृतीयविषवेगविशेषे ।
सर्वमुक्तमगदं घृतहीनं योजयेत्कथितवेगचतुर्थे ॥ ६० ॥
499

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.