पंचमषष्टवेगचिकित्सा.

पंचमे मधुरभेषजनिर्यूषान्वितागदमथापि च षष्टे ।
योजयेत्तदतिसारचिकित्सां नस्यमंजनमतिप्रबलं च ॥ ६१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.